Аналіз інвестицій

Теорія інвестицій трактує інвестиції як найважливіший ресурс людства, який служить основним джерелом його розвитку. Економічний базис виробництва збільшується завдяки інвестиціям, при цьому на одиницю вартості інвестицій він збільшується прогресивно. Завдяки інвестиціям збільшується валовий національний продукт держав, інвестиції в науково-технічний прогрес змінюють життя людей на планеті, і збільшують темпи самого науково-технічного прогресу.

За прийнятою в теорії інвестицій класифікації вони поділяються на дві великі групи: реальні інвестиції та фінансові інвестиції. Оцінка для кожної групи має свої специфічні особливості.

Економічна оцінка реальних інвестицій

Найкращу оцінку впливу інвестицій на діяльність виробничого базису країни дає економічна оцінка інвестицій. Взагалі, вплив інвестицій, спрямованих на збільшення базису виробництва багатогранний, відповідно і оцінка впливу багатопланова, проте економічна оцінка дає узагальнене уявлення про вплив інвестицій на об’єкт інвестування та навколишнє середовище.

Здебільшого, оцінка зводиться до оцінки їх економічної ефективності, під якою мають на увазі перевищення результатів діяльності інвестованого об’єкта над витратами його діяльності.

Чим більше це перевищення, тим більша ефективність інвестицій. Аналогом ефективності може служити коефіцієнт корисної дії в техніці, але інвестування більш складний і багатогранний процес. Якщо в техніці ККД відображає збільшення продуктивності машини на одиницю палива, то інвестиційна оцінка включає збільшення обсягу виробництва, продуктивності праці, зниження витрат виробництва на одиницю продукції, ріст прибутку та інші показники.

Через складність процесу інвестування, йому передує аналіз, який охоплює всі складові інвестиційного проекту. У завдання інвестиційного аналізу входять аналіз об’єкта інвестування і його навколишнього середовища. Аналіз охоплює і технічні можливості, при реалізації проекту на об’єкті інвестування: яка виробнича і технологічна база інвестованого об’єкта, якщо недостатня, то які необхідно внести зміни у виробничий базис. Аналіз включає і вивчення соціально-економічного середовища в інвестованому об’єкті: чисельність працюючих, їхня кваліфікація, соціальний клімат в колективі, наявність соціальних преференцій членам робочого колективу і багато іншого. Аналіз впливу інвестицій на навколишнє природне середовище є складовою частиною будь-якого інвестиційного проекту.

Якщо інвестуємий об’єкт являє собою самостійне підприємство, то для нього також важливо провести аналіз можливостей інвестора:

 • його уявлення про інвестування в проект;
 • його фінансову надійність;
 • наявність власних коштів або його можливості в залученні коштів;
 • максимально можливий розмір вкладень;
 • черговості у фінансуванні проекту;
 • вимоги до системи управління;
 • участь інвестора у прийнятті рішень по об’єкту інвестування.

Аналіз ефективності інвестицій здійснюється протягом усього життя проекту і навіть після його закриття. Аналіз інвестицій після закриття проекту служить для розуміння успіхів і прорахунків у процесі інвестування, на його прикладі робляться висновки про тактику і стратегію інвестування в майбутні проекти.

Все описане вище відноситься до реальних інвестицій.

Аналіз і економічна оцінка фінансових інвестицій

Фінансові інвестиції представляють собою вкладення інвесторів в цінні папери для отримання доходу. Сам процес інвестування набагато простіший інвестування в реальні активи, відповідно і вплив фінансових інвестицій на зовнішнє середовище не настільки різноманітне, як від реальних інвестицій. А в деяких випадках такий вплив і зовсім не виявляється. Наприклад, вкладення інвестора на ринку Форекс привели до збільшення капіталу інвестора за рахунок втрати капіталів інших учасників ринку, і це все вплив на зовнішнє середовище – один інвестор став багатшим, а кілька інвесторів стали біднішими.

Проте, аналіз фінансових інвестицій є важливим інструментом фінансового інвестування.

У теорії інвестування для фінансового інвестування застосовуються два основних типи аналізів: фундаментальний аналіз і технічний аналіз.

Фундаментальний аналіз вивчає глобальні чинники впливу на фондовий ринок. У результаті таких досліджень виявляються зрушення в русі світових ресурсів, зміна політики держав відносно один до одного (введення загороджувальних бар’єрів в торгівлі або встановлення режимів найбільшого сприяння) і оцінка таких дій на показники фондового ринку, на ефективність інвестицій.

Технічний аналіз вивчає рух цін на основні ресурсу фондового ринку за допомогою методів екстраполяції минулих видозмін в майбутнє. Методи технічного аналізу різноманітні як за кількістю, так і за складністю. Однак мета методів одна: передбачити рух ціни на ресурс (будь то акція чи нафта) на конкретний майбутній відрізок часу. На цій підставі інвестор набуває або продає наявний у нього в розпорядженні ресурс на фондовому ринку.

Основні показники

Економічна ефективність інвестицій в реальний сектор економіки відбивається наступною групою показників:

На рівні економіки країни і регіону:

 • зростання продуктивності праці;
 • приріст валового національного продукту (ВНП);

На рівні підприємства:

 • рентабельність виробництва;
 • термін окупності;
 • коефіцієнт ефективності;
 • наведена чиста вартість;
 • внутрішня норма рентабельності.

Економічна ефективність фінансових інвестицій оцінюється показником рентабельності інвестицій, як відношення вкладених коштів в портфель інвестицій або окремий цінний папір до отриманих коштів при їх реалізації на фондовому ринку.

До економічної оцінки додається оцінка ризику неповернення інвестицій.

До цих груп показників можна віднести багато інших, що відображають економічну природу інвестицій.