Бізнес-план інвестиційного проекту

Сучасні темпи розвитку технологій і глобалізація зумовлюють необхідність швидкої і якісної організації власного бізнесу. Найчастіше неможливо розвинути певний проект без відповідних капіталовкладень, і в таких випадках на допомогу приходять інвестиції. У сучасному світі інвестиційні проекти є своєрідним гарантом значного збільшення конкурентоспроможності підприємства та його кінцевої ринкової цінності.

Інвестиційні проекти та бізнес-план: головні особливості

Інвестиційний проект – це сукупність всієї документації, яка характеризує певний проект від самого початку (ідеї) до кінцевої реалізації (досягнення визначених у документах показників ефективності бізнесу). Як правило, такий проект охоплює кілька стадій реалізації – передінвестиційну, безпосередньо інвестиційну, стадію експлуатації та ліквідації.

Частіше всього інвестиційні проекти є такими, що передбачають необхідність капіталовкладень з подальшим доходом від бізнесу. Проекти різняться в залежності від заданого об’єкта, швидкості виконання завдання і розміру капіталовкладень. Сюди можна віднести і створення нових юридичних осіб і їх підрозділів, і залучення необхідних технічних засобів, і випуск нових товарів і послуг, і реконструкція бізнесу.

На рівні певного виробництва найчастіше виконуються інноваційні проекти, що представляють собою комплекс нововведень, необхідних для постійного вдосконалення економічної системи. За допомогою інвестиційних проектів можна реалізовувати стратегічні завдання виробництва. Відзначимо, що більшість таких проектів відрізняються тривалістю і високим ризиком.

Детальне технічне та економічне обґрунтування необхідності інвестицій викладається у відповідному плані. Бізнес-план інвестиційного проекту має таку характерність, як формування та подача інвесторам ідеї, яка ретельно розробляється і обґрунтовується в плані, а на практиці реалізується за допомогою необхідних капіталовкладень.

Що являє собою бізнес-план для інвестиційного проекту

Бізнес-план для інвестора є економіко-технічне обґрунтування необхідності капіталовкладень. В обов’язковому порядку передбачається аналіз ефективності розглянутого комплексу заходів, оцінку дійсності і необхідності інвестицій і вирішення проблем, які виникають при безпосередній реалізації та використанні ідеї.

Іншими словами, бізнес-план інвестиційного проекту – це логічне і структуроване обґрунтування необхідності і доцільності вливання коштів інвестора в певну справу.

Бізнес-план створюється для мотивування наступних позицій:

 • Ступінь стабільності і економічної ліквідності проекту.
 • Можливість отримання коштів, в разі ліквідації проекту – їх повернення.
 • Пропозицій організації спільних виробництв.
 • Необхідності комплексу заходів, які забезпечуються в рамках підтримки з боку державних органів.
 • Орієнтації в подальшому розвитку проекту, що реалізовується.

Бізнес-план – це найважливіший пакет документів як для потенційних кредиторів, так і для самого бізнесмена. Від складання плану безпосередньо залежить можливість реалізації ідеї і її подальша економічна життєздатність.

Як скласти інвестиційний бізнес-план

Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту передбачає точний, повний, грамотний і структурований виклад усього матеріалу, який всебічно характеризує пропоновану інвесторам бізнес-модель. Текст обов’язково повинен бути максимально легким і містити зрозумілу і достовірну інформацію для вкладників.

Важлива умова – це логічна структурованість всього плану.

При складанні плану необхідно керуватися такими принципами:

 1. Достовірність і точність інформації.
 2. Уникнення некоректних формулювань, а також виразів, які несуть в собі двояке, суперечливе розуміння ситуації.
 3. Використання достатньої кількості цифр, фактів і інформації для логічного обґрунтування всіх дій на кожному кроці проекту.
 4. Використання коротких і виключно необхідних даних.
 5. Уникнення інформаційних даних, які надмірно підкреслюють переваги і пропускають існуючі недоліки проекту.

Відмітимо, що тільки лаконічна і обґрунтована позиція, закріплена в створеному проекті, може залучити потенційних вкладників. Якщо в бізнес-плані будуть зайві подробиці, масив технічної термінології або свідомо неправдива інформація, підприємець не зможе отримати кошти від інвесторів.

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту включає в себе дві частини: вступ (коротке резюме всього бізнес-плану, з яким в першу чергу ознайомляться інвестори) і основна частина. У свою чергу, основна частина передбачає наявність такої структури:

 1. Загальна характеристика підприємства і передбачувана стратегія його розвитку.
 2. Опис товарів або послуг. Також даний пункт плану носить назву “Характеристика галузі”. В даному випадку розглядається загальний стан всієї галузі на ринку і положення підприємства (реалізованих товарів і послуг) зокрема. На даному етапі розглядається вже пропонований товар або послуга, яка порівнюється з товаром або послугою, пропонованої після інвестування.
 3. Маркетингова стратегія, розгляд потенційних ринків збуту. Детально розглядаються ключові моменти, спрямовані на досягнення високих обсягів продажів і оптимальних шляхів доведення товарів і послуг до споживача;
 4. Виробничий і організаційний план (можуть бути в окремих розділах). Розглядається існуюча технічна база, яка дозволяє випускати продукцію, а також існуюча організаційна впорядкованість на підприємстві.
 5. План технічної і економічної реалізації проекту. До відома вкладників доводиться план з можливістю реалізувати заявлену кількість продукції на підставі наявної матеріальної бази.
 6. Інвестиційний план.
 7. Прогнози щодо подальшої фінансової та господарської діяльності.
 8. Обґрунтовані показники потенційної ефективності. В даному випадку підприємець обґрунтовує ефективність власної ідеї, яка потребує коштів вкладників. Інакше кажучи, підприємець повинен переконати потенційних інвесторів у тому, що його ідея дійсно здатна приносити прибуток.
 9. Оцінки ризику. Розглядаються основні проблеми, з якими може зіткнутися підприємство на будь-якому етапі виробництва і реалізації продукції або послуг.
 10. Юридичний план.
 11. Дані про особу, яка розробила проект.

Також розглядаються і етапи реалізації інвестиційного проекту в рамках зазначеної структури. Іншими словами, бізнес-план містить не тільки опис бізнес-ідеї по розділах, а й можливості покрокової реалізації, починаючи від розробки і закінчуючи фактичною реалізацією ідеї на практиці.

Бізнес-план інвестиційного проекту є офіційною документацією і виконується згідно з вимогами, які пред’являються інвесторами.

Як інвестори оцінюють бізнес-план

Оцінка ефективності плану характеризується сукупністю показників, які представляють собою співвідношення капіталовкладень до отримуваних результатів. Беручи до уваги існуючі типи інвесторів, розглядають три види показників:

 • Фінансові показники ефективності, включаючи фактичні фінансові наслідки для інвесторів.
 • Показники ефективності за існуючим бюджетом, в разі капіталовкладень з боку бюджетів в межах міста, регіону або держави.
 • Показники ефективності по економічних факторах, включаючи всілякі види витрат (такі, що не є прямими інтересами інвесторів).

Крім перерахованих вище показників, також можуть враховуватися екологічні і соціальні показники ефективності. Для підприємств, які тільки планують вихід на ринок і подальше закріплення на ньому, головним показником є ??фінансова ефективність.

Відзначимо, що бізнес-план інвестиційного проекту оцінюється за такими показниками:

 1. Швидкість окупності.
 2. Індекс прибутковості бізнесу.
 3. Чисті доходи від ведення бізнесу.
 4. Внутрішні показники норми прибутковості.

Доцільність певного обсягу капіталовкладень визначається співвідношенням одержуваного чистого прибутку і величиною капіталу, який інвестується в організацію підприємства.

На підставі проведених обчислень інвестори вирішують, чи доцільно вкладати в бізнес ту суму грошей, яку вимагає підприємець.

Ми розглянули приклад бізнес-плану інвестиційного проекту та основні моменти, які необхідні для успішної реалізації ідеї на практиці. Відзначимо, що підприємець повинен строго дотримуватися всього бізнес-плану, починаючи з розгляду галузі та поточного становища підприємства на ринку (за наявності такого) до оцінки максимального прибутку, який отримають інвестори після капіталовкладень. Необхідно пам’ятати, що вкладники – це люди, яких цікавить ваш бізнес тільки з точки зору прибутковості. Саме тому всі дії, що розглядаються в бізнес-плані, повинні бути спрямовані на вирішення цієї першорядної задачі. Правильна реалізація плану забезпечить фактичний успіх для бізнесу.