Оцінка інвестицій

Всі інвестори хочуть знати, чи варто вкладати кошти в проект, який ризик неповернення вкладеного капіталу, скільки дивідендів принесе проект, і протягом якого терміну вони будуть йому надходити. Іноді на ці питання отримати відповіді просто, а іноді дуже важко. Це залежить від величини і складності інвестиційного проекту. Для невеликих проектів досить спрощених техніко-економічних розрахунків, до того ж повне дослідження проекту і розробка його бізнес-плану в цьому випадку може за вартістю виявитися порівнянною з вкладеннями в сам проект. Для великих проектів всі дослідження необхідні ще й тому, що споживачі інвестицій досить часто завищують потреби в них, знижуючи, відповідно, їх ефективність. Це робиться свідомо для отримання в своє розпорядження додаткових коштів.

На передінвестиційній стадії інвестор приймає рішення про інвестування в проект, це найвідповідальніший для нього момент, на якому він оцінює максимальну кількість параметрів інвестиційного проекту. На стадії інвестування виробляють уточнюючі розрахунки ряду показників: необхідний додатковий обсяг інвестицій і, відповідно, розрахунок зміни інших показників ефективності інвестицій. Протягом деякого часу стабільної роботи інвестиційного об’єкта розраховуються грошові потоки, визначається чистий прибуток і розмір дивідендів, що надходять інвестору. Після закінчення життєвого циклу інвестиційного проекту розраховуються всі показники ефективності і проводиться порівняльний аналіз з розрахунками попередніх стадій.

На підставі розрахунків на передінвестиційній стадії інвестор проводить порівняння прибутковості проекту з максимальними депозитними ставками банків, зрозуміло, що прибутковість повинна бути вище цієї ставки.

Якщо ні, то подальший аналіз не має сенсу, проект інвестором відхиляється.

Далі інвестор оцінює вплив інфляції на прибутковість проекту. Якщо інфляція перевищує або дорівнює рівню рентабельності проекту, то це привід для припинення інвестування в проект.

У разі наявності альтернативних проектів, інвестор проводить їх порівняльний аналіз за обсягами потрібних інвестицій, термінів реалізації проектів, термінів їх життя і враховує показники економічної ефективності.

Оцінка ефективності інвестицій

Ефективність інвестицій не визначається якимось одним показником. Особливо якщо мова йде про великий і складний інвестиційний проект. Вплив такого проекту може бути різноманітним:

  • на навколишнє середовище – екологічна ефективність;
  • на соціальне середовище – соціальна ефективність;
  • на технічний потенціал підприємства або країни – технічна ефективність;
  • на фінансовий стан підприємства – комерційна ефективність;
  • на економіку підприємства і країни – економічна ефективність;
  • вплив проекту на економіку міста, регіону або країни в цілому – бюджетна ефективність.

Оцінюють інвестиційні проекти і з позицій зміцнення незалежності країни і її обороноздатності.

Для інвесторів кінцеве значення має оцінка економічної ефективності інвестицій, саме при її визначенні інвестор отримує відповіді на основні його питання про доцільність інвестування в даний конкретний проект. Рішення інвестора виглядає просто: вкладати кошти в проект чи ні. Це рішення він приймає на підставі цілого ряду показників ефективності інвестиційного проекту.

Показники ефективності інвестиційного проекту

Показники ефективності інвестиційного проекту умовно поділяються на статичні і динамічні показники.

Статичні показники відображають зріз ефективності проекту в конкретний момент, або в цілому, без урахування фактора часу.

Динамічні показники відображають зміну ефективності проекту в часі і з урахуванням приведення показників на цій основі до якоїсь конкретної дати проекту.

Відповідно і методи оцінки економічної ефективності інвестицій поділяються на методи статичні і динамічні.

До статичних показників економічної ефективності інвестиційних проектів відносять:

  • Термін окупності інвестицій (PP), показує час, через який інвестиції повертаються до інвестора;
  • Коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR), відображає співвідношення отриманих грошових надходжень по інвестиційному проекту до інвестицій за весь період життя проекту;
  • Чисті грошові надходження (net receipts), грошові надходження за період життя інвестиційного проекту за вирахуванням витрат на матеріали, сировину, податки тощо.

Методи оцінки інвестицій на основі статичних показників відрізняються простотою розрахунків і використовуються для попередньої оцінки інвестиційного проекту. У ряді випадків ці показники не дають можливості оцінити реальну ефективність проекту. При порівнянні декількох інвестиційних проектів при однакових статичних показниках в них все-таки можуть бути різними ризики та терміни життя.