Інвестиційний паспорт

Інвестування являє собою невід’ємний економічний процес в розвитку країни. Якість діяльності держави в сфері інвестування визначає темп її процвітання. Інвестиційна діяльність вважається досить складною і багатогранною, а також вимагає постійного обліку. Кожна інвестиційна операція супроводжується коректно складеною документацією, причому на кожному етапі її реалізації.

Документи можуть створюватися не тільки для окремого об’єкта інвестування, але і для адміністративно-територіальної одиниці, що знаходиться в межах держави. Таким документом є інвестиційний паспорт.

Суть і застосування

Інвестиційний паспорт в широкому розумінні означає джерело необхідної інформації для інвестора, який зацікавився особливостями ділового середовища конкретного регіону. У вузькому розумінні інвестиційний паспорт являє собою аналітичну базу для формування у потенційного інвестора правильного уявлення про інвестиційну привабливість регіону, в який він має намір вкласти грошовий капітал.

Якість і коректність складання даного документа безпосередньо впливає на формування остаточного рішення інвестора про доцільність здійснення операції. Якщо паспорт являє неповну або сумнівну інформацію про особливості ділового середовища регіону, це підвищує ймовірність відмови у співпраці з боку інвестора.

Інвестиційний паспорт створюється у формі інвестиційного бюлетеня. Складання цього документа вимагає особливої уваги, адже необхідно зафіксувати всі сильні і слабкі сторони діяльності кожної галузі економіки, представленої в регіоні. Показники розвитку необхідно аналізувати в динаміці. Такий підхід дозволить сформувати об’єктивну оцінку ділового середовища регіону.

Якісний інвестиційний паспорт є не тільки джерелом інформації про інвестиційну привабливість, а й своєрідним агітаційним матеріалом. Тому в складанні цього документа має місце маркетингова складова.

Складання

Привабливий з точки зору інвестора інвестиційний паспорт формується таким чином:

 1. Необхідно регулярно збирати, обробляти і аналізувати статистичні дані про діяльність економічних об’єктів на території конкретного регіону.
 2. Дати оцінку довгостроковій інвестиційній політиці, що реалізується в регіоні.
 3. Визначити привабливі з точки зору інвесторів підприємства.
 4. Дати оцінку фінансовим вигодам і витратам, що можуть виникнути при можливій реалізації проекту.
 5. Дати оцінку впливу органів виконавчої влади регіону на бізнес-процеси.
 6. Зібрати інформацію про сильні сторони інвестиційного клімату в регіону та презентувати їх потенційним інвесторам.

Розробка інвестиційного паспорта включає в себе такі етапи:

 • Врахування особливостей законодавчої бази в сфері інвестування.
 • Підготовку розпорядчої документації для формування кадастрової оцінки ділянок землі і промислових об’єктів нерухомості.
 • Підтримку пріоритетних проектів з боку муніципальних органів.

Серед завдань інвестиційного паспорта виділяють:

 • Ознайомлення потенційних інвесторів з особливостями ділового клімату регіону.
 • Сприяння швидкому прийняттю остаточного рішення з боку інвестора.
 • Сприяння поширенню інформації про привабливість інвестицій в економічні об’єкти регіону.
 • Оптимізація співпраці регіональних органів виконавчої влади та інвесторів, як резидентів, так і нерезидентів.

Інвестиційний паспорт повинен існувати в двох варіантах: паперовому та в електронному вигляді.

Перед тим, як приступити до складання інвестиційного паспорта, потрібно в першу чергу проаналізувати якість і рівень здійснення програм місцевого економічного і соціального розвитку. Також необхідно дати оцінку якості регіональній законодавчій базі в сфері інвестування.

Далі необхідно зібрати, обробити і систематизувати дані про результати діяльності підприємств регіону. Наступний етап складання документа полягає в аналізі стану ділового клімату в регіоні на поточний момент. На цьому етапі потрібно окреслити проблемні аспекти інвестиційного середовища території. Далі паспорт потрібно створити в паперовому вигляді, після чого продублювати його в електронній версії.

Структура

Складаючи інвестиційний паспорт потрібно чітко слідувати вимогам, що стосуються його структури. Перший розділ документа являє собою звернення особи, яка очолює муніципальне утворення. Тут потрібно презентувати інформацію про географічне положення і його економічні особливості. В цьому розділі увага акцентується на унікальності території з точки зору її історії.

Другий розділ паспорта присвячений економічному потенціалу. Тут повинна бути освітлена інформація про:

 • природно-ресурсний потенціал;
 • функціонування ключових галузей народного господарства і подальші їх перспективи;
 • промислову інфраструктуру;
 • демографічний ресурс;
 • діяльність фінансово-кредитних установ і фіскальних органів.

Третій розділ повністю присвячений інвестиціям. Даний розділ повинен супроводжуватися статистичними і аналітичними таблицями, схемами та малюнками, які дають чітке уявлення інвесторам про інвестиційну діяльність.

У четвертому розділі необхідно вказати коректні контактні дані муніципального району.

Всі таблиці, діаграми, малюнки оформляються в окремий розділ «Додатки». Статистичні дані повинні подаватися в динаміці.

Якісний інвестиційний паспорт дозволяє стати фактором, що сприяє залученню уваги з боку потенційних інвесторів. Завдяки цьому документу формується об’єктивний погляд на перспективи розвитку муніципального району, його переваги і недоліки. Особлива увага повинна приділятися відомостями про інвестиційні проекти та інвестиційні майданчики, які існують в регіоні. Дані про майданчики, які припинили своє існування, також повинні бути відображені в інвестиційному паспорті.

При складанні інвестиційного паспорта нерідко не враховуються негативні аспекти розвитку території з метою їх приховування від інвестора. Але це вважається грубою помилкою, адже недолік інформації є перешкодою у формуванні об’єктивної оцінки ділового середовища.

Паспорт покликаний відігравати важливу роль у формуванні сприятливого інвестиційного середовища регіону.