Стратегічні інвестиції

Стратегічні інвестиції це інвестиції довготривалого характеру, які служать для реалізації стратегічних цілей підприємства або організації. Цілі можуть бути різними, але головною стратегічною метою підприємства є його збереження і зміцнення позицій на ринку.

Стратегічні цілі підприємства – основа стратегічних інвестицій

Досягнення цієї головної стратегічної мети вимагає безперервного вдосконалення виробництва на базі науково-технічного прогресу, вдосконалення системи управління підприємства, постійного поліпшення професіоналізму кадрів, створення соціальних умов для працівників, необхідних для ефективної віддачі ними праці, навичок, умінь на виробництві. Зовнішнє середовище істотно впливає на формування стратегічних цілей підприємства, тому необхідно постійно вивчати конкурентів і реагувати на виклики ринку. На реалізацію цих цілей і направляються стратегічні інвестиції.

Стратегічні цілі на окремих етапах їх реалізації можуть не відповідати спільній меті бізнесу – максимізації прибутку від своєї діяльності. Відповідно і стратегічні інвестиції також не оцінюються за цим критерієм. Однак стратегічний інвестор це оцінює завжди, навіть якщо в найближчій перспективі його вкладення не дають економічної вигоди, він розраховує її отримати пізніше. Тому справжній стратегічний інвестор вкладає гроші також і в розвиток соціальної інфраструктури підприємства, в навчання працівників, поліпшення їх житлових умов. Таким чином, об’єктами стратегічних інвестицій є не тільки основний капітал підприємства, але і його інфраструктура в цілому.

Стратегічні цілі повинні бути формалізовані і мати конкретні параметри для визначення розмірів стратегічних інвестицій. Повинні мати підцілі у вигляді дерева цілей, і досягнення кожної підцілі має знаходити відображення в стратегічному плануванні інвестицій з термінами їх досягнення і розмірами вкладень.

Структура і склад

Стратегічні інвестиції – це, в основному, реальні інвестиції, хоча іноді включають і фінансові інвестиції. Такі стратегічні інвестиції з’являються, коли підприємство націлене на свій розвиток і розширення шляхом злиття і поглинання з іншими підприємствами. У стратегічні цілі такого підприємства включені поглинання підприємств, шляхом придбання їх контрольного пакету акцій. Процес такого поглинання може тривати роками, і фінансові інвестиції в цей процес набувають вигляду стратегічних інвестицій.

Структура стратегічних інвестицій виглядає наступним чином:

 • Реальні;
  • Інвестиції в основний капітал;
   • Інвестиції в основні фонди;
   • Інвестиції в нерухоме та рухоме майно;
   • Інвестиції в земельні ділянки і родовища ресурсів;
  • Інвестиції в оборотний капітал;
  • Інвестиції в нематеріальні активи;
   • Інвестиції в наукові розробки;
   • Інвестиції в патенти, ліцензії та ноу-хау;
   • Інвестиції в товарні знаки, бренди і франчайзинг;
 • Фінансові;
  • Інвестиції в акції дружніх компаній і акції конкурентів;
  • Інвестиції в публічне розміщення власних акцій на фондовому ринку;
  • Інвестиції в іміджеві проекти підприємства;
 • Соціальні;
 • Екологічні;

Оскільки стратегія – це вибір шляхів досягнення мети при обмежених ресурсах, то склад стратегічних інвестицій повністю визначається стоячими перед підприємствами цілями і можливостями їх реалізації. Підприємство може вибрати зі структури стратегічних інвестицій той напрямок або поєднання, яке відповідає його можливостям і якнайшвидшому досягненню поставленої мети. Це досить складне завдання. Тому формування стратегічних інвестицій довіряють фахівцям зі стратегічного планування, якому керівництво підприємства ставить стратегічні цілі.

Оцінка

Стратегічні інвестиції як і будь-які інші потребують оцінки їх ефективності. Для технічної оцінки інвестицій в стратегічних інвестиційних проектах створюється експертна комісія, яка оцінює технічну частину інвестиційного проекту і визначає перспективність технічного рішення в сьогоденні і майбутньому.

Економічна оцінка стратегічних інвестицій базується на прогнозних оцінках основних загальноекономічних показників, що надаються в розробках державних інститутів на п’ятиріччя. Це динаміка цін на основні ресурси, рівень інфляції в країні, ставка рефінансування, що встановлюється Центральним Банком, рівень безробіття і сума середньої заробітної плати, а також структурні зрушення в економіці країни на довгостроковий період. З урахуванням цих прогнозних оцінок розраховується економічна ефективність стратегічних інвестицій.

Соціально-економічна ефективність стратегічних інвестицій визначається передусім оцінкою досягнення поставленої мети і рівнем витрат на її досягнення.

Екологічна ефективність стратегічних інвестицій оцінюється так само як соціально-економічна. Тільки цілі включають в себе збереження навколишнього середовища, зменшення промислових викидів в атмосферу і інші заходи. Для досягнення цих цілей підприємство вкладає кошти в очисні споруди, повітряні фільтри, вдосконалення технологій, перетворення технологій в безвідходні тощо.