Суть інвестицій

Чітке розуміння економічної суті і характерних особливостей інвестицій та інвестиційної діяльності важливо як для мікро-, так і для макроекономіки. Не менше значення має і знання інвестицій та діяльності, пов’язаної з ними, для людей, які є інвесторами в різних проектах або збираються такими ставати. Розберемо докладніше, в чому полягає економічна суть інвестицій, яка класифікація є загальноприйнятою, які є ознаки інвестицій та інші питання, пов’язані з теоретичними положеннями і основами інвестиційної діяльності.

Економічна сутність інвестування та його класифікація

Інвестиції – це сукупність витрат (матеріальних і нематеріальних), спрямованих у формі цілеспрямованого вкладу коштів в різні сфери економіки і галузі діяльності для подальшого отримання прибутку і досягнення певного результату.

Ознаки інвестиційної діяльності

Виділяють наступні ознаки інвестицій:

 • Терміновість вкладення. Інвестиції вкладаються на певний проміжок часу і протягом часу перебування коштів в об’єкт інвестування, інвестор повинен отримувати обумовлений прибуток.
 • Цілеспрямованість вкладення. Інвестор визначає певну галузь або сферу, куди планує вкласти власні кошти. Іншими словами, у капіталу є спрямованість руху в певне русло.
 • Ризикованість вкладів. Внесок буде ризиковим в будь-якому випадку, незалежно від об’єкта капіталовкладення. Існують різні інвестиції за рівнем ризику, але у всіх випадках вкладник ризикує засобами в межах свого вкладу.
 • Потенційна прибутковість. Головна мета інвестування – це отримання доходів. Це першочергове завдання всіх інвесторів, незалежно від виду інвестицій і наявності інших, непрямих цілей, які може передбачати інвестиційна діяльність.
 • Можливість отримання пасивного доходу. Інвестування передбачає визначення потенційно вигідного джерела постійного отримання коштів, які заробляються без безпосередньої участі самого вкладника. Ця ознака є у всіх видах інвестування, починаючи від нерухомості і закінчуючи банківськими вкладами.

Існують різні визначення інвестицій, кожні з яких по-своєму допомагають розкрити сутність даного поняття і його основну мету.

Так, інвестиції можуть розглядатися як тимчасово вільні кошти юридичних або фізичних осіб, які призначені для збільшення прибутку власника і спрямовуються саме для реалізації даного завдання. Виходячи з цього визначення, інвестиційними коштами можуть бути грошові кошти, майно або права на нього, ліцензії та об’єкти авторського права, акції, облігації, паї та інші цінні папери, обладнання, технологічні пристрої тощо.

Виходячи з суті попереднього абзацу, в сучасній економіці інвестиції поділяються на:

 1. Фінансові – представлені у вигляді фінансово-кредитних зобов’язань, цінних паперів і безпосередньо грошових коштів.
 2. Реальні – це довготривалі вкладення в ті галузі, які займаються випуском засобів виробництва (устаткування, технології, машини). Реальні інвестиції можуть бути реалізовані за допомогою інвестиційного комплексу (галузі народного господарства, які випускають виробничі кошти для будівництва або забезпечення обіговими і основними фондами).
 3. Валові – кошти, які вкладаються в певну сферу для приросту капіталу. До даної категорії відносяться чисті інвестиції (валова сума за вирахуванням амортизації основної суми капіталу).
 4. Приватні та державні інвестиції – капіталовкладення, сформовані за рахунок коштів приватних інвесторів або державного бюджету.

Західна економічна література поділяє інвестиції на:

 1. Державні або приватні інвестиції;
 2. Внутрішньо- або зовнішньоекономічні;
 3. Засновані на фінансовій або інтелектуальній цінності;
 4. Виробничі (ті, що використовуються для покупки інвестиційних товарів) і споживчі (для особистого користування);
 5. Непрямі (або портфельні) і прямі. Як правило, під прямими інвестиціями маються на увазі капіталовкладення за кордоном.

Ми розглянули два основних тлумачення, з яких робиться висновок, що являє собою економічна сутність і види інвестицій: це діяльність, що представляє собою цінність як на мікро-, так і на макрорівнях економіки, і важлива їх суть як для держави, так і для приватних вкладників. Інвестиційна діяльність для держави – це можливість здійснення технічного і технологічного переозброєння підприємств, збільшення кількості вступників податків до державного бюджету за допомогою оподаткування прибутку з інвестицій, для приватного інвестора – приріст власного капіталу і збільшення доходів. Відзначимо, що дане визначення виражає цілі інвестування – отримання доходів тим або іншим чином, незалежно від суб’єкта і об’єкта інвестиційної діяльності, а також досягнення необхідного соціального, культурного чи економічного ефекту.

Класифікація інвестицій

У попередньому розділі ми коротко розглядали деякі існуючі варіанти класифікації інвестицій. Тепер ми розглянемо детальніше, які є інвестиції і що вони являють собою з точки зору потенційного інвестора.

 • По об’єктах інвестування розрізняють фінансові і реальні капіталовкладення. У першому випадку кошти вкладаються у фінансові інструменти (боргові зобов’язання, цінні папери, валюта), вкладення в вироби з дорогоцінних металів або в колекційні предмети. У другому випадку (реальні капіталовкладення) передбачаються капітальні вкладення (в нерухомість або транспорт), вкладення в нематеріальні активи (немайнові права, ноу-хау, права на патенти, ліцензії тощо), а також вливання коштів в оборотні активи.
 • За характером участі в процесі інвестування виділяють прямі інвестиції (передбачається безпосередня участь власника капіталу в процес інвестування), і непрямі (здійснювані через посередників у вигляді банків, інвестиційних фондів, валютних фондів тощо).
 • За тривалістю інвестування розрізняють короткострокові інвестиції (до 1 року), вклади на середні терміни (1-3 роки) і довгострокові (більше 3 років) капіталовкладення.
 • За формою власності виділяють кошти приватних інвесторів, бюджетні (державні), зарубіжні та колективні інвестиції.
 • За рівнем можливого ризику інвестиції діляться на низькоризикові – це такі об’єкти інвестування, інвестиційний ризик при вкладі в які нижче середньоринкового показника, середньоризикової (такі, що передбачають існування реального ризику при внесках), і високоризикові вклади (що передбачають високий ризик при капіталовкладення і можливі високі рівні прибутку).

Можна зробити наступний висновок: вся суть інвестицій розкривається через ознаки і цілі інвестування, а самі інвестиції мають безліч різновидів, залежно від ряду взаємозалежних факторів.