Чисті інвестиції

Інвестиції відповідно до прийнятої класифікації ділять на фінансові та реальні. Реальні інвестиції поділяють на:

 • інвестиції в основний капітал;
 • інвестиції в оборотний капітал.

Інвестиції в основний капітал спрямовуються на його приріст і відшкодування втраченої вартості основного капіталу в процесі його споживання, такий хід іменується амортизацією. Чисті інвестиції це сума всіх ресурсів, спрямованих на створення капіталу, основного і оборотного, за мінусом амортизації.

Чисті та валові інвестиції

Статистика визначає валові інвестиції як їх суму в основний капітал (на його відтворення та збільшення), плюс інвестиції в оборотний капітал (інвестиції в запаси сировини, матеріалів і готової продукції), плюс інвестиції в нерухомість (інвестиції в житлове будівництво). Для визначення чистих інвестицій необхідно з цієї суми видалити інвестиції на відновлення тільки основного капіталу і відновлення житла – їх амортизацію в певний період.

Обладнання та будівлі і споруди мають суттєво відмінні терміни амортизації. Амортизація будівель і споруд вимірюється десятиліттями, а обладнання – роками. Проте, річна амортизація легко піддається розрахунку і стабільна в конкретні відрізки часу. Тому її і використовують для розрахунку чистих інвестицій.

Статистика публікує валові інвестиції галузей економіки і держави в цілому, тому для аналізу чистих інвестицій використовуються показники валових інвестицій. Чисті інвестиції формулою визначаються як:

ЧІt = ВІt – Аt,

де,

 • ВІt – все валові інвестиції в t-му році;
 • Аt – амортизаційні відрахування в t-му році;
 • ЧІt – чисті інвестиції в t-му році.

Взагалі, то в цій формулі розрахунку, валові інвестиції в оборотний капітал є чистими інвестиціями, оскільки не зношуються і не втрачають своєї вартості в певний відрізок часу. Але оскільки статистика публікує валові інвестиції, які включають інвестиції в оборотний капітал, то в такому вигляді розрахунок чистих інвестицій робити простіше. Тим більше, що збільшення основного капіталу завжди тягне за собою збільшення оборотного.

Тому до чистих інвестицій відносяться тільки: чисті інвестиції в основний капітал; в оборотний капітал; в нерухомість.

Чисті інвестиції служать джерелом розширеного відтворення капіталу. Якщо співвідношення валових інвестицій та амортизації негативно, це означає, що немає коштів навіть для відшкодування втраченого капіталу, рівень виробництва падає, знижується прибуток, а підприємству загрожує банкрутство. Якщо валові інвестиції дорівнюють величині амортизації, то чисті інвестиції рівні нулю, що означає що йде просте відтворення, підприємство не розвивається.

Подібна оцінка дається не тільки окремим підприємствам, але може служити оцінкою економіки держави, в макроекономічному аналізі в системі національних рахунків. Валові та чисті інвестиції в економіці країни постійно аналізуються і надають уряду та економістам інформацію про можливості розвитку економіки та необхідні заходи щодо збільшення чистих інвестицій.

Джерела

Джерела чистих інвестицій можуть бути внутрішніми і зовнішніми. До внутрішніх відносяться:

 • прибуток;
 • статутний капітал;
 • амортизаційні відрахування;
 • реалізація непотрібного майна.

До зовнішніх джерел відносять:

 • кредити банків;
 • вкладення приватних інвесторів;
 • кошти від випуску цінних паперів підприємства;
 • іноземні інвестиції.

Співвідношення між розміром коштів з внутрішніх і зовнішніх джерел служить показником стабільності підприємства і довіри до нього зовнішнього середовища – банків, зарубіжних інвесторів. Як правило, навіть великі підприємства, які мають непогані внутрішні джерела для чистих інвестицій, вдаються до запозичення. Таким чином зменшується ступінь ризику власних вкладень, і зменшується навантаження на власний капітал.

Ефективність

Зростання чистих інвестицій викликає мультиплікативний ефект. Збільшення чистих інвестицій викликає зростання виробництва продукції, яке тягне за собою зростання споживання продукції, зростання зайнятості та добробуту. Завдяки цьому в суміжних галузях також збільшується виробництво комплектуючих, збільшується виробництво продуктів харчування, розширюється житлове будівництво тощо. Від збільшення чистих інвестицій збільшується зростання економіки.

Динаміка зростання чистих інвестицій служить індикатором в економіці будь-якої країни і свідчить про ефективне її функціонування. Зниження темпів зростання чистих інвестицій є передвісником стагнації в економіці, а відсутність зростання говорить про кризу.

Чисті інвестиції дають різний економічний ефект в різних областях їх застосування. Якщо вони спрямовані на розширення застарілого виробництва, то мультиплікативний ефект від них буде незначним і не забезпечить необхідний приріст чистих інвестицій на наступний період оновлення виробництва.

Загальне зниження темпів надходження чистих інвестицій в кризові періоди пов’язано ще і з тим, що приватні інвестори від реального інвестування переходять в фінансове інвестування, де прибутковість буде вищою, а ступінь ризику нижчим. Тому тягар виходу з економічних криз, в основному, лягає на державу.