Інвестиційний бізнес-план компанії

Інвестиційна діяльність властива будь-якому підприємству: без інвестицій немає розвитку, без розвитку – втрата конкурентоспроможності на ринку, втрата конкурентоспроможності – очікуваний крах підприємства. Така невблаганна логіка інвестиційної діяльності.

Передінвестиційний аналіз інвестиційних проектів підприємства

Інвестиційна діяльність підприємства передбачає вибір напрямку інвестицій, вибір інвестиційних проектів. Кошти підприємств обмежені, також як можливість їх залучення в банках і у інвесторів. Як правило, підприємство має кілька шляхів інвестування. На передінвестиційній стадії здійснюється укрупнений аналіз всіх проектів підприємства.

 1. Першим в низці досліджень є маркетинговий аналіз. На цьому етапі інвестиційні проекти аналізуються з позицій вимоги ринку:
  1. чи відповідає продукція потребам ринку;
  2. яка ємність ринку даної продукції;
  3. чи є альтернативна продукція;
  4. який баланс попиту і пропозиції для продукції, виробленої в результаті реалізації проекту.
 2. На другому етапі оцінюються технічні можливості реалізації кожного проекту і визначаються досяжні параметри кожного проекту. Це технічний аналіз інвестиційних проектів.
 3. Наступний етап аналізу – оцінка ресурсних можливостей підприємства. На цьому етапі відбувається первинний відбір проектів. На цьому етапі оцінюються виробничі можливості: технологія, обладнання, допоміжне виробництво, робоча сила і рівень її кваліфікації, рівень поточних витрат на виробництво продукції. Також проводиться оцінка ресурсів, матеріальних і фінансових, необхідних для реалізації кожного інвестиційного проекту та вибір одного, максимум двох проектів для подальшого аналізу.
 4. За обраним проектам формується техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) кожного з обраних проектів і в підсумку розраховуються техніко-економічні показники кожного проекту, визначається їхня економічна ефективність. Порівняльний аналіз всіх показників ТЕО дає можливість зробити вибір інвестиційного проекту і провести більш детальне і глибоке дослідження інвестиційного проекту.
  Передінвестиційний аналіз повністю входить в інвестиційний бізнес-план підприємства як початковий етап його формування і являє собою укрупнений варіант самого бізнес-плану.

Інвестиційний бізнес-план

Всі стадії інвестиційного процесу: передінвестиційна, інвестиційна, експлуатаційна і стадія ліквідації інвестиційного проекту, відображаються в бізнес-плані кожної стадії інвестиційного процесу. Інвестиційний бізнес-план формується як документ, призначений для інвесторів, будь то банк або приватні інвестори. Мета цього документа – залучити інвестиції в проект. Інвестори, у свою чергу, висувають свої вимоги до цього документа. Банки при кредитуванні інвестиційного проекту вимагають відобразити в бізнес-плані специфічні банківські показники, приватні інвестори свої показники. Тому інвестиційний бізнес-план спрямований на задоволення запитів інвесторів в інформації про інвестиційний проект.

Більшість європейських інвестиційних банків і інвесторів орієнтуються на форму інвестиційного бізнес-плану, розробленого найбільшим інвестиційним банком – Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР). Стандарти бізнес-планів розроблені також на американському континенті – UNIDO, який розроблений під егідою ООН, ЄС розробив стандарт TACIS з орієнтацією на країни СНД. Всі вони мають приблизно той же зміст, що і стандарт ЄБРР, структура якого виглядає наступним чином:

 1. Введення в проект (Титульний лист).
 2. Меморандум про конфіденційність.
 3. Резюме.
 4. Інвестиційний об’єкт (Підприємство).
  1. Історія розвитку підприємства і його стан на момент створення бізнес-плану, опис поточної діяльності.
  2. Структура управління, власники, керуючий персонал, працівники підприємства.
  3. Оцінка поточної діяльності підприємства.
  4. Фінансове становище.
  5. Позики і кредити.
 5. Інвестиційний проект.
  1. Загальна інформація про проект.
  2. Інвестиційний план проекту.
  3. Аналіз ринку, оцінка конкурентоспроможності.
  4. Опис виробничого процесу.
  5. Фінансовий план.
  6. Оцінка екології.
 6. Фінансування.
  1. Джерела фінансування, графіки отримання та погашення кредитних коштів.
  2. Застави і поручительства.
  3. Частина проекту, яка буде фінансуватися за рахунок кредитних коштів.
  4. SWOT-аналіз.
  5. Оцінка ризиків та заходи щодо їх зниження.
 7. Додатки.

В Україні більшість інвестиційних бізнес-планів зберігають структуру ЄБРР, але в разі наявності іноземного інвестора, вибір стандарту бізнес-плану залишається за ним. Якщо інвестор із США або Канади, то він просить підготувати бізнес-план за методикою UNIDO.

Розробка

Розробка інвестиційного бізнес-плану починається, як ми вже зазначили, з передінвестиційної стадії, результатом якої є вибір конкретного інвестиційного проекту. Далі, відповідно до структури бізнес-плану, оформлюється титульний лист інвестиційного проекту, і його учасники оформляють меморандум про конфіденційність. Коротке резюме проекту завершує вступну частину інвестиційного бізнес-плану.

Основний текст документа починається з опису об’єкта інвестування на поточний момент: структура виробництва і управління, стан матеріально-технічної бази, фінансове становище, включаючи опис кредиторської заборгованості. Інвестори хочуть отримати про підприємство найбільш точне уявлення.

Найбільший розділ в документі становить проектна частина, яка повторює структуру передінвестиційної стадії, але більш детальну в деталях і розрахунках.

Завершальною частиною документа є фінансові розрахунки з вибором і обґрунтуванням джерел фінансування проекту і оцінкою ризиків інвестиційного проекту.

Ітераційні розрахунки інвестиційного бізнес-плану тривають протягом усього періоду інвестування, яке може бути одномоментним або розтягнутим у часі. Умови інвестування можуть змінитися, залежно від ринкової ситуації або від форс-мажорних обставин. Налагоджений алгоритм розрахунку інвестиційного бізнес-плану є необхідним інструментом в процесі інвестування, який підвищує достовірність усіх показників проекту.

Процедура пошуку інвесторів для реалізації інвестиційного проекту може бути різноманітною. Для цього результати передінвестиційного дослідження оформляються в електронному вигляді і на паперових носіях у вигляді буклету. Розсилку матеріалів в банки і великі інвестиційні компанія проводять після попередніх переговорів про відповідність інвестиційного об’єкта інтересам інвестора або кредитора.

Після розгляду матеріалів дослідження сторони приступають до формування інвестиційного бізнес-плану з урахуванням інтересів інвестора.

Протягом експлуатаційної стадії реалізації інвестиційного проекту бізнес-план служить інструментом управління виробничим процесом. У ньому більше уваги приділяється поточним витратам виробництва і оцінці ефективності виробничого процесу і процесу реалізації продукції.