Інвестиційна стратегія підприємства

«Стратегія» – військовий термін, що означає мистецтвознавство війни, де досягти перемоги одним ударом неможливо. Стратегія передбачає тривалі дії в театрі війни в умовах дефіциту військових ресурсів. Мета стратегії виграти не одну битву, а війну в цілому.

Сутність стратегії

Інвестиційна діяльність підприємства в довгостроковому періоді просто не може здійснюватися без якоїсь певної стратегії. Саме обмеженість інвестиційних ресурсів є відправною точкою розробки стратегії інвестиційної діяльності підприємства.

Будь-яка стратегія, а у підприємства вона не одна, починається з визначення мети діяльності підприємства. Безліч цілей передбачає їх ранжування, об’єднання за різними ознаками. Постійною і незмінною метою підприємства є збереження статус-кво і посилення позицій на ринку, при збереженні високої прибутковості виробництва продукції. Навколишнє середовище підприємства знаходиться в постійному русі, з’являються нові конкуренти, нові види продукції, змінюються умови фінансування і навіть змінюються умови фінансової політики держави. Споживач змінює свої переваги до продукції і так далі. Тому досягнення цілей підприємства може здійснюватися різними шляхами.

З іншого боку, стратегія є рухомою через можливі зміни умов і зовнішнього середовища, в зв’язку з чим, оптимізація досягнення поставлених цілей повинна враховувати ці можливі зміни. У ряді випадків можуть змінитися і цілі підприємства, тоді інвестиційна стратегія підприємства повинна повністю переглядатися і орієнтуватися на нові цілі. Для того щоб такі ситуації не виникали несподівано інвестиційна стратегія повинна аналізуватися періодично і уточнюватися. Періодом регулярного розгляду поточної стратегії може бути обраний 1 рік.

Таким чином, інвестиційна стратегія підприємства:

 • є частиною загальної стратегії підприємства;
 • ґрунтується на вироблених підприємством цілях його довгострокового розвитку;
 • визначає пріоритети інвестиційної діяльності на конкретні проміжки часу;
 • визначає характер і обсяги необхідних інвестиційних ресурсів для досягнення поставлених цілей;
 • служить інструментом реалізації обраної місії підприємства.

Методи розробки

Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства ґрунтуються на системному підході до формування стратегії управління підприємством – нової управлінської парадигми. В основу її покладено елементи стратегічного управління. Стратегічне управління підприємством вимагає – передбачення зовнішніх змін, адекватну реакцію на передбачувані зміни зовнішнього середовища системи управління підприємством і змінами в самому підприємстві.

За нової управлінської парадигми необхідно поєднувати управління підприємством з позиції максимального використання його ресурсів, з реакцією на дії зовнішнього середовища, ринку, конкурентів зміни смаків і потреб покупців продукції і головне, впливу науково-технічного прогресу на всі сфери діяльності підприємства.

Серед звичних на виробництві продукції ресурсів, поява нового ресурсу – інформації, змінило підхід до управління. Інформаційні технології займають все більше місця серед звичних технологій виробництва. Адаптація до швидкоплинних умов неможлива без використання інформаційних технологій.

 1. Інвестиційна стратегія підприємства все більше спирається на інновації, а це означає відкритість підприємства до елементів зовнішнього впливу середовища. Підприємство в цій системі взаємин із середовищем розглядається як відкрита система здатна до ефективної самоорганізації.
 2. Орієнтація інвестиційної стратегії на прискорене зростання підприємства, тобто знову опора на інновації у виробництві і управлінні.
 3. Послідовність в переході від стратегічного управління підприємством до поточного і оперативного управління. Лінія управління повинна бути єдиною у всіх структурних підрозділах підприємства на всіх часових відрізках.
 4. Забезпечення альтернативності вибору елементів і шляхів досягнення місії підприємства.
 5. Облік елементів ризику при виборі альтернативних шляхів досягнення місії підприємства.
 6. Забезпечення розробки та реалізації інвестиційної стратегії професійними кадрами на постійній основі і відповідною структурою їх організації.

Види інвестиційних стратегій підприємства

Інвестиційна діяльність підприємства ділиться на дві великі групи: інвестиційна діяльність в області реальних інвестицій та діяльність в області фінансових інвестицій.

Кожен вид інвестиційної діяльності має свою специфіку і, відповідно, відрізняється інвестиційними стратегіями. Для підприємства діяльність в області реальних інвестицій є пріоритетним, оскільки забезпечує реальний розвиток підприємства, його матеріально-технічної бази, положення на ринку.

Фінансові інвестиції здійснюються переважно у вигляді портфельних інвестицій. Інвестиційна стратегія портфельних інвестицій підприємства може бути класифікована як:

 • агресивна;
 • помірна;
 • пасивна.

Агресивна стратегія полягає в формуванні високоприбуткових і високоризикових цінних паперів в портфелі такого інвестора. Підприємство в цьому випадку наймає професіонала для постійної роботи з таким портфелем.

Пасивна інвестиційна стратегія полягає в підборі в портфель високоліквідних цінних паперів. Це в основному папери «блакитних фішок», державні цінні папери та акції широко відомих компаній. Їх висока ліквідність є зворотною стороною їх прибутковості, вони мають низьку прибутковість і низький ступінь ризику. Пасивна стратегія не передбачає активної роботи з цінними паперами, ними починають цікавитися в періоди ринкових стрибків і нестабільності. Вони забезпечую досить стабільний дохід, і ця стратегія застосовується, коли у підприємства є вільні кошти.

Помірна інвестиційна стратегія поєднує попередні стратегії. Диверсифікація портфеля – основа такої стратегії. Купуються такі цінні папери, які забезпечують стійкість портфеля по відношенню до прибутковості і до ступеня ризику.

Для реальної інвестиційної діяльності види інвестиційних стратегій зводяться до:

 • стратегії обмеженого зростання;
 • прискореного зростання;
 • інерційного зростання;
 • комбінована стратегія.

Стратегія обмеженого зростання використовується підприємствами, що мають впевнене становище на ринку, унікальну продукцію за практичної відсутності конкурентів. Інвестиції направляються в розширення виробництва. Інший тип інвесторів які обирають таку стратегію – це підприємства з обмеженими ресурсами. Недолік ресурсів і неможливість їх збільшити призводить до стратегії самообмеження розвитку підприємства.

Інвестиційна стратегія інерційного зростання обирається підприємствами при завершенні інвестиційного проекту або при ліквідації підприємства.

Комбінована інвестиційна стратегія застосовується великими підприємствами, в надрах яких йдуть різні процеси, беруть участь різні підрозділи, кожен із яких має свою інвестиційну стратегію розвитку.

Читайте також про формування інвестиційної стратегії підприємства.