Інвестиційний аналіз

Інвестиційний аналіз цілком самостійна галузь аналізу зі своїми методами і інструментами, методиками та прийомами. Звичайно, деякі його елементи запозичені з фінансового аналізу, деякі з аналізу господарської діяльності підприємств і організацій, але в цілому інвестиційний аналіз самостійний розділ теорії інвестування.

Предмет

Предмет інвестиційного аналізу полягає в економічних відносинах, що виникають в процесі прийняття рішення про інвестування, а також в процесі інвестування.

Наприклад, в разі поновлення виробництва ІА охоплює весь процес оновлення виробництва, від появи завдання поліпшення виробничого апарату до нового циклу його вдосконалення, а також способи досягнення оновлення виробництва, необхідні ресурси для досягнення поставлених цілей і власне сам процес інвестування. Результатом є ймовірна оцінка успішного завершення проекту, оцінка ефективності інвестиційного проекту і визначення ризиків невдалого результату інвестиційного проекту.

У разі фінансових інвестицій, предметом інвестиційного аналізу є фондовий ринок цінних паперів і фактори, що впливають на його зміну з позиції інвестування в цінні папери та оцінка прибутковості і ризиків для процесу інвестування.

Таким чином, є істотні відмінності в ІА реальних і фінансових інвестицій. Відповідно і методи інвестиційного аналізу реальних і фінансових інвестицій відрізняються.

Методи

Методи аналізу реальних інвестицій

Реальні інвестиції мають свої особливості, які відрізняють їх від фінансових інвестицій і впливають на вибір методів інвестиційного аналізу.

 1. По-перше, дохід від реальних інвестицій інвестор отримує, як правило, через рік або навіть більш тривалий період, а від фінансових інвестицій дохід можна отримати за один день.
 2. По-друге, розмір реальних інвестицій завжди значний.
 3. По-третє, реальні інвестиції часто пов’язані зі стратегічними цілями підприємства або організації.
 4. І, по-четверте, реальні інвестиції завжди впливають на багато аспектів діяльності об’єкта інвестування та його оточення.

Всі ці аспекти враховуються при аналізі реальних інвестицій, який досить часто називають проектним.

Інвестиційний проект, це багатосторінковий документ, що відображає задум (ідею) проекту, засоби та шляхи його реалізації та підсумки його реалізації у вигляді оціночних показників економічної ефективності і рівня ризику. Тому інвестиційний аналіз реальних інвестицій містить два основних напрямки: аналіз економічної ефективності інвестицій та оцінка ризиків інвестування.

Економічний аналіз інвестицій ґрунтується на двох типах оцінки інвестиційних процесів: на обліковій оцінці і динамічній.

Облікова або статична оцінка в економічному аналізі інвестицій орієнтується на поточну оцінку параметрів інвестиційного проекту, грошових потоків та матеріальних ресурсів без урахування фактора часу. Ці методи відрізняються простотою і наочністю, але є лише допоміжними. Основними методами є динамічні методи, які враховують дисконтування грошових потоків у часі і, відповідно, більш точно відображають реальні економічні процеси.

Оцінка ризиків інвестування здійснюється за допомогою математичних методів, розрахунків математичних очікувань попадання підсумкових показників проекту в область неприпустимих значень. Ця область формується інвестором на передінвестиційній стадії інвестиційного проектування. Інвестор сам вибирає співвідношення «дохідність – ризик», а в завдання аналізу входить визначити ймовірність такої події при заданій величині «дохідність – ризик». Тому оцінку ризиків інвестування здійснюють після проведеного економічного аналізу, який дає відповідь про рівень прибутковості інвестиційного проекту.

Методи аналізу фінансових інвестицій

Найбільш поширеними методами аналізу фінансових інвестицій є фундаментальний, технічний і портфельний аналізи.

Фундаментальний аналіз ставить собі за мету оцінити привабливість цінних паперів фондового ринку і напрямок руху їх цін на основі аналізу глобального ринку, ринку галузей і окремих продуктів, що мають загальноекономічний характер. Фундаментальний аналіз вивчає глобальні зрушення в економіці, вплив міжнародних подій на світову економіку.

Технічний аналіз полягає в прогнозуванні цін на цінні папери за конкретними напрямами і позиціями на основі аналізу їх змін в недалекому минулому. Технічний аналіз дозволяє екстраполювати тренди змін цін на конкретні фінансові активи фондового ринку в графічному вигляді, і, з допомогою прийомів цього аналізу, робити прогнози для інвесторів про момент покупки або продажу активів для отримання максимального прибутку.

Портфельні методи аналізу фінансових інвестицій полягають в аналізі інвестиційного портфеля, в якому головним критерієм є співвідношення в ньому показників прибутковості і ризику. Пошук оптимального портфеля для інвестора, є очікуваним результатом інвестиційного аналізу фінансових інвестицій. Під оптимальним портфелем розуміється набір цінних паперів, які забезпечують прийнятну для інвестора прибутковість з допустимою ціною ризику.

Види

Об’єкти інвестиційної діяльності дуже різноманітні. Зовні інвестиційний аналіз зводиться до оцінки інвестиційного проекту, оцінки можливостей його реалізації та оцінки його економічної ефективності. Але навіть в цьому виді існують різні види інвестиційного аналізу, що залежать від ряду ознак. Ці ознаки і виділяють окремі види інвестиційного аналізу. До них відносяться:

 • Об’єкт аналізу.
 • Період.
 • Обсяг і глибина.
 • Організація.

По об’єктах аналізу можна виділити:

 • ІА самостійної первинної економічної одиниці (підприємство, організація, корпорація);
 • ІА інвесторів (з позиції споживача інвестицій);
 • ІА окремих інвестиційних подій.

Періоди аналізу поділяють:

 • передінвестиційний;
 • інвестиційний за весь життєвий цикл інвестиційного проекту;
 • післяінвестиційний.

За обсягом і глибиною аналізу:

 • повний аналіз (фундаментальний);
 • експрес-аналіз (укрупнений);
 • трендовий аналіз (тематичний).

За організацією аналізу:

 • внутрішній;
 • зовнішній.

Вибір виду аналізу визначається метою дослідження. Наприклад, підприємство поставило задачу оновити виробництво продукції, для цього воно повинно провести аналіз всього підприємства, передінвестиційний аналіз, повний, внутрішній і зовнішній аналіз, все разом це зветься: комплексний інвестиційний аналіз.